Extras din Statutul Asociatiei

extras din statutul asociației

ASOCIAȚIA DE HIPNOZĂ ȘI TERAPIE PRIN REGRESIE (AHTR) este o asociație de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, înființată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, cu modificările ulterioare.

Membrii Fondatori:

RUXANDRA BULZAN

GABRIELA MICU

ANCA JUGĂNARU

AHTR este o organizație autonomă, non-guvernamentală, fără caracter politic, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundații, cu completările și modificările ulterioare.

 Scopul Asociației 

Scopul asociației îl constituie promovarea şi dezvoltarea practicării hipnozei şi a terapiei prin regresie în România.

 Activitățile Asociației

În vederea realizării scopului său, asociaţia îşi propune următoarele activităţi:

 • inițierea de proiecte și programe în domeniu;
 • desfășurarea de activităţi de formare profesională și dezvoltare personală, workshop-uri, training-uri, cursuri de specialitate;
 • organizarea de conferințe, congrese, simpozioane, alte manifestări cu caracter științific și profesional in domeniu;
 • editarea, publicarea și distribuirea de lucrări in domeniu, elaborarea de articole și înfiinţarea de publicații de specialitate;
 • dezvoltarea de parteneriate cu diferite organisme și organizații de profil din ţară şi din străinătate. 

 Calitatea de membru

 1. Membru al asociației poate fi orice persoană fizică sau juridică, conform legislaţiei în vigoare, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul hipnozei, terapiei prin regresie sau în domenii de activitate conexe, dorește să participe la realizarea obiectivelor asociației și se obligă să respecte Statutul asociației.
 2. Primirea ca membru al asociației se realizează pe baza cererii scrise și a aderării necondiționate la prezentul statut, a plății taxei de înscriere și a cotizațiilor anuale stabilite de adunarea generală.
 3. Cererea de aderare la asociație este supusă aprobării Consiliului Director.

 Înregistrarea membrilor Asociației

Asociația va ține un registru special, la care vor avea acces toţi membrii și care va cuprinde:

 1. datele de identificare ale membrilor;
 2. tipul activităţii desfăşurate;
 3. data înregistrării sau retragerii din asociație.

Decizia privind admiterea sau respingerea cererii de aderare la asociație se ia de către Consiliul Director, în termen de două luni de la data înregistrării cererii. Decizia se comunică celui interesat în scris, în termen de 20 de zile de la adoptarea acesteia. Calitatea de membru se dobândește după primirea comunicării de admitere, cu începere de la data achitării taxei de înscriere și a cotizației. În situația respingerii cererii, persoana interesată poate face contestație împotriva deciziei Consiliului Director, care va fi soluționată de Adunarea Generală, în prima ședință a Adunării Generale. Hotărârea Adunării Generale este definitivă. 

Membrii asociației au obligația de a respecta prevederile Statutului, hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director și de a participa la activitățile inițiate de acesta.

 Calitatea de membru al asociației încetează în următoarele situații:

 1. ca urmare a desființării asociației:
 2. prin excludere, ca urmare a hotărârii Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director, în caz de încălcare gravă a prevederilor statutului sau săvârșirea de fapte incompatibile cu obiectivele fundamentale ale asociației sau de natură să aducă prejudicii morale sau materiale acestuia;
 3. în caz de neplată a cotizației, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data la care respectivul membru a fost notificat în acest sens de Consiliul Director;
 4. la cerere;
 5. prin deces.

 Persoanele care și-au pierdut calitatea de membri ai asociației nu au nici un drept asupra patrimoniului asociației.

Membrii asociației au următoarele drepturi:

 1. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale asociației, conform Statutului;
 2. să voteze în cadrul Adunărilor Generale ale Asociației;
 3. să participe la acțiunile organizate de asociație.

Membrii asociației au următoarele obligații:

 1. să respecte Statutul și regulamentele interne ale asociației;
 2. să nu prejudicieze moral și/sau material asociația prin comportament necorespunzător;
 3. să trateze cu respect pe oricare membru al asociației, eventualele divergențe între membrii asociației soluționându-se de către Consiliul Director;
 4. să contribuie activ la îmbunătățirea activității și la creșterea veniturilor asociației;
 5. de a plăti anual o cotizație, al cărei cuantum va fi stabilit anual prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director

Pentru abaterile de la statutul asociației, asociația poate aplica pentru membrii activi următoarele sancțiuni:

 1. avertisment scris;
 2. suspendarea drepturilor conferite de calitatea de membru al Asociaţiei;
 3. excluderea din rândul membrilor Asociaţiei.

 Sunt considerate abateri de la prevederile statutului:

 1. incompatibilitatea cu specificul Asociaţiei sau cu activitatea conducerii acesteia, respectiv opoziţia faţă de obiectivele, scopul şi interesele Asociaţiei, precum şi abaterile serioase şi repetate de la statut, ori inconsecvenţa în îndeplinirea obligaţiilor financiare;
 2. nerespectarea statutului cu bună ştiinţă sau din neglijenţă din partea oricărui membru al Asociaţiei, indiferent dacă pentru aceasta a intervenit sau nu şi o răspundere de alta natură (penală, contravenţională, administrativă etc.);
 3. săvârșirea de fapte de natură a aduce atingere prestigiului asociației;
 4. nerespectarea eticii și încălcarea codurilor deontologice profesionale.

Procedura de sancţionare

 1. Consiliul Director este organul competent a aplica sancţiunea avertismentului şi a suspendării drepturilor, iar Adunarea Generală este organul competent să aplice sancţiunea excluderii definitive din cadrul Asociaţiei.
 2. Consiliul Director este obligat ca, anterior aplicării sancţiunii, să invite, în sedinţă specială, membrul care urmează a fi sancţionat şi să-l informeze asupra acuzaţiei ce i se aduce. Acesta are dreptul de a folosi orice mijloc legal în apărarea sa.
 3. Membrul are dreptul să conteste decizia de sancţionare a Consiliului Director. Contestaţia va fi adresată Adunării Generale.
 4. Adunarea Generală va include obligatoriu, pe ordinea de zi, la prima sesiune extraordinară sau ordinară, dezbaterea sancţiunii decisă de Consiliul Director. Hotărârea Adunării Generale este definitivă.
 5. Reînscrierea membrilor excluși este posibilă doar cu aprobarea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director, în urma unei cereri adresate Consiliului Director de către membrul exclus, şi numai după achitarea cotizaţiei pe toată perioada, de la data excluderii până la data reînscrierii, cu o majorare de 50%.